Statut

A to wyciąg z naszego Statutu.

 

STATUT
SZCZECIŃSKIEGO KLUBU POZYTYWNYCH CZAROWNIC
zwanego dalej SKPC lub Klubem

Bumtralala, trata tata,
niech z kociołka dym ulata…

§1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI KLUBU

§ 1.1

Klub zrzesza wyłącznie dorosłe kobiety, które pragną ulepszać jakość swojego życia na różnych poziomach poprzez rozwój – budowanie kompetencji, pewności siebie i poczucia własnej wartości, oraz znalezienie dystansu do siebie i swoich spraw poprzez poczucie humoru i uwalnianie „wewnętrznego dziecka”, tkwiącego w każdym z nas.

§ 1.2

Kim nie jesteśmy? – Nie jesteśmy profesjonalną grupą wsparcia i nie możemy zapewnić pomocy osobom uzależnionym i z ciężkimi zaburzeniami.

§ 1.4

Każda kobieta, która wyrazi chęć brania udziału w spotkaniach zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Statutu i Misji SKPC. Żeby brać udział w spotkaniu nie trzeba zostać członkinią klubu.

§ 1.5

Wszystko co Wiedźmy oferują jako swój wkład do kociołka Klubu jest własnością SKPC jako Wspólnoty.

§ 2. CZŁONKOSTWO

§ 2.1

Członkinią SKPC może zostać dorosła kobieta, która zgadza się z Misją Klubu, pragnie wnieść swój wkład w jego rozwój i zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu.

§ 2.2
Członkinią zostaje się poprzez wyrażenie chęci uczestniczenia w spotkaniach i aktywnego działania w Klubie.
§ 2.3

Członkini klubu ma prawo do brania udziału w głosowaniach dotyczących spraw klubowych, a także ma pierwszeństwo we wszystkich korzyściach jakie dają spotkania i przedsięwzięcia SKPC.

§2.4

Obowiązki Członkiń:
• przestrzeganie postanowień Statutu,
• aktywny udział w spotkaniach i innych przedsięwzięciach SKPC,
• udział w głosowaniach,
• punktualność i rzetelność,
• regularne czytanie korespondencji od Czarownic,
• potwierdzanie swojej obecności na zlocie u Wiedźmy Administratorki lub gospodyni spotkania.

§3. STARSZYZNA I PROWADZENIE KLUBU

§ 3.2

W Starszyźnie SKPC muszą być nawiedzone co najmniej następujące stanowiska:
Wiedźma Naczelna, Wiedźma Adminka, Wiedźma Administratorka. Jedna Wiedźma może piastować najwyżej dwa stanowiska, jednak w razie potrzeby oczywiste jest, że będzie pełnić inne obowiązki niezbędne dla istnienia Klubu.

§ 3.4

Stanowiska Starszyzny i ich zadania:

Wiedźma Naczelna
Reprezentacja Klubu, zwoływanie zebrań Starszyzny.

Wiedźma Programistka
Zbieranie pomysłów na zloty i inną działalność Klubu oraz zgłoszeń Kobiet chętnych do wykonania poszczególnych zadań, gromadzenie i przekazywanie materiałów do Biblioteki SKPC.

Wiedźma Ekonomka
Prowadzenie finansów Klubu.

Wiedźma Adminka
Obsługa strony www.

Wiedźma Redaktorka
Sporządzanie sprawozdań w formie odpowiedniej do zamieszczenia na stronie www, tzn. możliwej do wykorzystania przez inne Kluby do prowadzenia analogicznych spotkań, gromadzenie i przekazywanie materiałów do Biblioteki SKPC.

Wiedźma Administratorka
Informowanie o nadchodzących zlotach i prowadzenie innej korespondencji z konta SKPC, zbieranie informacji na temat grafiku następnych spotkań, prowadzenie Biblioteki SKPC, monitorowanie obecności Czarownic na spotkaniach.

Wiedźma Reporterka
Dokumentowanie spotkań w formie zdjęć.

§ 3.5

Konto internetowe SKPC zawierające adresy Członkiń, Sympatyczek i Gości SKPC, może być wykorzystywane wyłącznie w sprawach dotyczących bezpośrednio Klubu, a dostęp do niego mają wyłącznie Członkinie Starszyzny.
Na listę adresów SKPC może być wpisana kobieta, która złoży deklarację chęci otrzymywania poczty elektronicznej u Wiedźmy Administratorki.
Nie wolno ujawniać haseł dostępu do podstron strony internetowej osobom spoza klubu.

§ 4. DZIAŁALNOŚĆ

§ 4.1

Nasz rozwój realizujemy poprzez następujące działania:
• regularne zloty czyli spotkania tematyczne,
• zajęcia terenowe,
• akcje społeczne.
§ 4.2

Działalność obejmuje następującą tematykę:
• rozwój – pewność siebie, kreatywność, określanie indywidualnych celów i pragnień, wyrażanie siebie i swoich emocji, medytacje, praca nad sobą,
• niecodzienne – intuicja, interpretacja snów, symbolika, feng-shui,
• dobre samopoczucie – techniki relaksacji, muzykoterapia, gelotologia, joga, tańce, choreoterapia, plotki o facetach (ale umiarkowanie),
• psychologia – podświadomość, psychozabawy,
• ekologia – podnoszenie świadomości ekologicznej i globalnej,
• zdrowie i uroda – ziołolecznictwo, kosmetyka, gotowanie wg 5 przemian, niekonwencjonalne metody przywracania zdrowia,
• filozofia
• kultura
• inne ciekawe zagadnienia, które zainteresują nasze członkinie np.: architektura, sztuka, ogrodnictwo, literatura.
§ 4.3

Naszymi Naczelnymi Zasadami są:
• wzajemny szacunek – do osób, ich przeżyć i sytuacji w jakich się znajdują, oraz nienarzucanie swoich przekonań, w szczególności religijnych,
• wsparcie – okazanie zrozumienia i pomocy na jaką nas stać, wymiana doświadczeń,
• motywacja – motywowanie się nawzajem
• etyka – promowanie zachowań etycznych na spotkaniach i poza nimi,
• dyskrecja – o tym co dzieje się na spotkaniach można mówić jedynie ogólnie.

§ 5. ZLOTY, CZYLI SPOTKANIA SKPC

§ 5.1

Każde spotkanie SKPC ma swój konkretny cel, a jego formuła ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Uczestnictwo w spotkaniu nie zobowiązuje do brania udziału we wszystkich częściach spotkania. Jednakże należy przestrzegać na spotkaniach zasad porządkowych i etycznych, jakie obowiązują w SKPC.

§ 5.2

Stałe części spotkania.
Każde spotkanie Prowadząca rozpoczyna od przedstawienia programu.

Intencje – kilka minut skupienia, kiedy prosimy chętne Koleżanki o wsparcie mentalne lub w medytacjach dla osób potrzebujących pomocy. Podczas medytacji należy zachować spokój i powagę nawet jeśli nie bierze się w niej udziału. Wszelkie intencje mogą być przekazane wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą. Prowadząca czuwa nad czystością intencji, tzn., że muszą być skierowane na dobro i nie naruszać w żaden sposób woli innych ludzi.

Część tematyczna – w czasie przeznaczonym na warsztat tematyczny lub wykład wymagana jest dyscyplina i nie wolno zmieniać tematyki, na co jest miejsce w czasie wolnym. O zachowaniu porządku decyduje Wiedźma Prowadząca, która udziela prawa głosu, posługując się symboliczną miotełką.

Czas wolny na plotki i inne …

§ 5.3

Klub będzie się starał zorganizować minimum dwa spotkania w miesiącu.
Na spotkania zapraszane są wyłącznie dorosłe kobiety.
Na spotkania Członkinie i Goście przynoszą ZDROWE JEDZENIE.

§ 5.4

Klub będzie się starał zorganizować rocznie co najmniej dwa spotkania przeznaczone dla mężczyzn.

§ 7. 🙂

Każda Członkini jest zobowiązana do zrobienia prawa jazdy na miotle w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od momentu wstąpienia do klubu. W wypadku niespełnienia powyższego warunku, o pozostaniu Członkini w klubie zadecyduje Grono ;-).